เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา Tungsadao Subdistrict Municipality

thumbs
นายศิทธิพงษ์ มณีวงศ์
นายกเทศมนตรี
thumbs
นายจักษ์พล สุขดานนท์
รองนายกเทศมนตรี
thumbs
นายพนม มากทรัพย์
รองนายกเทศมนตรี
thumbs
นายอมร พิพัฒน์พร
เลขานุการนายกเทศมนตรี
thumbs
นางสาวรัชนู นิลรัตน์ ณ อยุธยา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
thumbs
นายแดง ตันไล้
ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี
    person_upload/backend/groupphoto17_13.jpg person_upload/backend/groupphoto17_14.jpg
Share on Line
Share on Pinterest