เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา Tungsadao Subdistrict Municipality

thumbs
นายกรกฎ บุญอยู่
ประธานสภาเทศบาล
thumbs
นายขจร เทียนประสิทธิกุล
รองประธานสภาเทศบาล
thumbs
นางรุ่งอรุณ สร้อยฟ้า
สมาชิกสภาเทศบาล
thumbs
นางสาวสุกฤตตา ธุยะวัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล
thumbs
นางประไพรัตน์ มีราคา
สมาชิกสภาเทศบาล
thumbs
นางวัลภา กำลังศิลป์
สมาชิกสภาเทศบาล
thumbs
นางขวัญจิตร หมื่นสา
สมาชิกสภาเทศบาล
thumbs
นายธนพล เอื้อบรรลือ
สมาชิกสภาเทศบาล
thumbs
นายชาตรี สำอางค์อินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
thumbs
นายพงค์ เนียนอรุณ
สมาชิกสภาเทศบาล
thumbs
นายดุสิต สารสุข
สมาชิกสภาเทศบาล
thumbs
นางสาวจิตรตา ขันเงิน
สมาชิกสภาเทศบาล
    person_upload/backend/groupphoto18_15.jpg person_upload/backend/groupphoto18_16.jpg
Share on Line
Share on Pinterest