เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา Tungsadao Subdistrict Municipality

thumbs
นายเอกราช ยอดมณี
ปลัดแทศบาล
thumbs
นายสุราษฎร์ เผือกพูลผล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
thumbs
นางสาวรัชฎาภรณ์ มณีรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
thumbs
นางสาวณกานต์ ศรีทาวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
thumbs
นายประสาน อิฐอมรชัย
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
thumbs
นายเอกราช ยอดมณี
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    configuration_upload/config/default_3_4_thumbnail.jpg configuration_upload/config/default_3_4_thumbnail.jpg
Share on Line
Share on Pinterest