เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา Tungsadao Subdistrict Municipality

thumbs
นางสาวณกานต์ ศรีทาวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
thumbs
นางสาวกิ่งแก้ว เมฆสุวรรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
thumbs
นางสาวมณี มากทรัพย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
thumbs
นางสาวณฐาลักษณ์ ศรีสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
thumbs
นายฉัตรพงศ์ ฉัฐวรเศรษฐ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวนาถตยา นิยมญาติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
thumbs
นายกฤษณะพงศ์ เชื้อสามารถ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน
thumbs
นายสำเนา เพชรศิริ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
thumbs
นายชินกร พันธ์อุดม
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายอาณัติ สากล
พนักงานวิทยุ
thumbs
นายวิรัตน์ ใหม่พรหมมา
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายบังเอิญ เนียรอรุณ
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นางสาวนิสากร เพชรศิริ
คนงาน
thumbs
นายขจรศักดิ์ สุดาเทพ
คนงาน
thumbs
นายมนตรี เอื้อบรรลือ
ภารโรง
thumbs
นายนันทวัฒน์ โสภาวิเศษกุล
พนักงานดับเพลิง
    person_upload/backend/groupphoto20_21.jpg person_upload/backend/groupphoto20_22.jpg person_upload/backend/groupphoto20_19.jpg person_upload/backend/groupphoto20_20.jpg
Share on Line
Share on Pinterest