เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา Tungsadao Subdistrict Municipality

thumbs
นางสาวรัชฎาภรณ์ มณีรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
thumbs
นางปราณี บุญเขียน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
thumbs
นางสาวทัชรวี พุทธรัตน์
นักวิชาการพัสดุ
thumbs
นางประพิศ แก้วเจริญ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
thumbs
นางสาวสุณี บัวตัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
thumbs
นายนาคิน นาคเกษม
คนงาน
    person_upload/backend/groupphoto21_23.jpg person_upload/backend/groupphoto21_24.jpg
Share on Line
Share on Pinterest