เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา Tungsadao Subdistrict Municipality

thumbs
นายประสาน อิฐอมรชัย
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
thumbs
นายประสาน อิฐอมรชัย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
thumbs
นายธนพล ตะปะสา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
thumbs
นายประจักษ์ สุดาเทพ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
thumbs
นายอนันต์ บุญเขียน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
thumbs
นายณรงค์ พงษ์นิทรัพย์
คนงาน
thumbs
นายสมทบ เกิดเจริญ
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นางสาววัชรินทร์ พิมพ์เจริญ
คนงาน
thumbs
นายสัญหณัฐ เพ็ชร์ภา
คนงาน
thumbs
นางสาวปลิตา ชินชนะถาวร
คนงาน
thumbs
นายสนธยา ม่วงอ่อน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
thumbs
นายวรากร อินทรีย์
ผู้ช่วยช่าง
    person_upload/backend/groupphoto22_17.jpg person_upload/backend/groupphoto22_18.jpg
Share on Line
Share on Pinterest