เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา Tungsadao Subdistrict Municipality

thumbs
นางสาวณกานต์ ศรีทาวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
thumbs
นางสาวสุปราณี พิมพ์เจริญ
ครู คศ.2
thumbs
นางสาวกมลทิพย์ ศรีหริ่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวอมรรัตน์ พูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางอรวรรณ มะวงศ์สา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสาวอังคณา แก้วทอง
ผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสาวจำปี รัศมี
คนงาน
    person_upload/backend/groupphoto23_25.jpg person_upload/backend/groupphoto23_26.jpg
Share on Line
Share on Pinterest