เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา Tungsadao Subdistrict Municipality

thumbs
นายเอกราช ยอดมณี
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
thumbs
นางสาวภัคนิรินธน์ ทรงศิลป์สอาด
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวจารุพิชญา ศรีอักษร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
thumbs
นางสาวพรทวี เทียมดำรงค์
คนงาน
thumbs
นางสาวเจนจิรา นิลนนท์
คนงาน
thumbs
นางสาวนิสสา พาเจริญยิ่ง
คนงาน
thumbs
นายมานัส บุญทา
พนักงานรักษาความสะอาด
thumbs
นายสุวรรณ เทียมดำรงค์
คนงาน
thumbs
นายชวลิต ชาญณรงค์
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายสมคิด จันทฤทธิ์
คนงาน
thumbs
นายสุทิน เทียมดำรงค์
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายอาทิตย์ ซุนฮวด
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายสมทบ เกิดเจริญ
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายชัยยันต์ ดิษริยะกุล
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายประพันธ์ พรามกูล
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายเฉลิมเดช อามาตย์
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายจรัญ วัฒนภูมิ
คนงานประจำรถขยะ
    person_upload/backend/groupphoto24_27.jpg person_upload/backend/groupphoto24_28.jpg
Share on Line
Share on Pinterest