เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา Tungsadao Subdistrict Municipality

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
8 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการกอสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ถนนสาย 3026 หมู่ที่ 4 ตำบลวังเย็น โดยวิธีคัดเลือก
1 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา
1 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัด
21 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังรองรับขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการกอสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ถนนสาย 3026 หมู่ที่ 4 ตำบลวังเย็น
14 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ โซล่าเซลล์ หมู่ที่ 4 ตำบลวังเย็น
14 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 11 ตำบลแปลงยาว
14 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำและปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถฟาร์ทแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง หมายเลขทะเบียน ตค 2940 ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์ของทางราชการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถฟาร์ทแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง หมายเลขทะเบียน ตค 2940 ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์ของทางราชการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์ของทางราชการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อชุดป้องกันร่างกาย ชนิดใช้ครั้งเดียว พร้อมอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-9930 ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest